Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                                       Propozície

                                                         5.ročníka nočnej súťaže o

                                              NAJZDATNEJŠÍ  HASIČSKÝ ZBOR

                                          –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Usporiadateľ: DHZ a OcÚ Zlaté v spolupráci s DHZ a OcÚ Nižný Tvarožec, DHZ a OcÚ Gaboltov

                                                                            DHZ a OcÚ Sveržov, DHZ a OcÚ Tarnov,

                                                                            DHZ a OcÚ Rokytov, DHZ a OcÚ Mokroluh,

                                                                            OR HaZZ Bardejov a OV DPO Bardejov

Termín:          25. apríla 2009 so začiatkom o 15.00 hod.

Prezentácia:   od 14.00- 15.00 hod.

Miesto:          futbalové ihrisko v Zlatom / v prípade nepriaznivého počasia pred Obecným úradom

                      Zlaté, po zotmení súťažné stanovištia v Nižnom Tvarožci, Gaboltove, Sveržove, Tarnove, Rokytove, Mokroluhu a v Zlatom

Účastníci:      6- členné súťažné družstvá DHZ alebo OR HaZZ s vlastnou technikou PS-12 a náradím a s mobilným motorovým vozidlom /DV-12 Avia, Škoda 1203, nákladné motorové vozidlo, a osobné motorové vozidlo s prívesným vozíkom atď./

Výstroj:     pracovná rovnošata, pevná pracovná alebo zásahová (kožená) obuv, prilba, opasok služobný alebo bojový, rukavice, svetlo na prilbu alebo ručné svetlo

Štartovné:      20 €

Strava a občerstvenie: zabezpečujú organizátori, strava 2x, občerstvenie v priebehu celej súťaže

Prihlášky:      do 15. apríla 2009 zaslať prihlášku OcÚ Zlaté, 086 01 Rokytov, fax: 054/4883942,

                       alebo záväzne nahlásiť OcÚ Zlaté, č.t. 054/472 45 07 alebo p. Hirčákovi, č.t. 054/472 23 20, 0905 299 488, e-mail: hircak.jan@centrum.sk

Hodnotenie: celkové hodnotenie tvorí súčet dosiahnutých bodov /časov a trestných bodov/ z jednotlivých súťažných disciplín.

                       Za neplnenie alebo nesplnenie súťažnej disciplíny sa HD pripočíta najhorší čas dosiahnutý v súťažnej disciplíne + 100 trestných bodov

Doporučená literatúra: Čo má vedieť veliteľ DHZ I.

Upozornenie: V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia je zakázané členom súťažných HD pred    súťažou a v jej priebehu požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v priebehu súťaže vykonávať dychové skúšky.

 

 

Plnenie súťažných disciplín:

 

 1. Skúšobné testy: /ihrisko Zlaté/

Vykonávajú všetci 6 členovia HD. 5 členov vykoná písomné testy z oblasti ochrany pred požiarmi, vodič test z predpisov o prevádzke motorových vozidiel.

Hodnotenie- trestné body za každú nesprávnu odpoveď.....................................5 bodov

 

 1. Popoludňajšia štafeta: /ihrisko Zlaté/

Vykonávajú 5 členovia HD, ktorí nastúpia na vežu. Po odštartovaní druhý člen  vybavený prúdnicou C sa sklzne po tyči na zem, udieraním kladiva premiestni pripravený predmet do vzdialenosti min. 1,5 m, kladivo odloží na označené miesto, prenesie pripravenú figurínu na určené miesto, prekoná bariéru s oknom, podliezačku, prekážku, podliezačku, po lanovom rebríku vystúpi na vežu, kde odovzdá prúdnicu druhému členovi. Ten sa sklzne po tyči, prekoná pohyblivú lávku, uchopí hadicu C, prekoná kladinu, od rozdeľovača vytvorí prvý prúd, hadicu pretiahne pod maketu koľajnice, napojenú prúdnicu odpojí, prekoná bariéru s oknom a pokračuje ako prvý člen. Tretí člen postupuje ako druhy člen, od rozdeľovača vytvorí druhý prúd. Štvrtý člen pokračuje ako druhý a tretí člen, od rozdeľovača vytvorí tretí prúd. Posledný piaty člen /veliteľ/ sklzne po tyči, prenesie pripravený hasiaci prístroj na vyznačené miesto, prekoná bariéru s oknom, podliezačku, prekážku, podliezačku, vystúpi na vežu a dotykom na zavesený zvonček ukončí štafetu.

Potrebné náradie: 3 ks hadica C, prúdnica C

Hodnotenie- čas meraný od štartu po zazvonenie posledným piatym členom /veliteľom/ + trestné body za nezapojenie alebo chybné zapojenie hadice, prúdnice, nepostavenie hasiaceho prístroja, neodloženie kladiva a figuríny na určené miesto, nepretiahnutie hadice pod koľajnice, neprekonanie bariéry a prekážok, chybné odovzdanie prúdnice.....................10 bodov

 

 1. Ustrojenie: /ihrisko Zlaté/

Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí sa oblečú do spodného prádla, výstroj odložia do skriniek a ľahnú na lehátka. Po odštartovaní sa ustroja a na stúpia na označenú čiaru.

Hodnotenie- čas meraný od štartu po nastúpenie posledného člena na vyznačenú čiaru + trestné body za chybné ustrojenie alebo dodatočné ustrojenie na vyznačenej čiare.......................20 bodov

 

 1. Požiarny útok od podzemného hydrantu (na sucho): /Mokroluh/

Disciplínu vykonávajú všetci členovia súťažného družstva. Po príjazde uložia prenosnú striekačku na základňu a družstvo nastúpi na štartovnú čiaru. Po povele vpred sa vystroja náradím  a vykonajú nasadenie hydrantového nadstavca na podzemný hydrant, nasadia hydrantový kľúč. Vytvoria sacie vedenie od hydrantu pomocou dvoch hadíc „B“ a zberača na prenosnú striekačku, ďalej dopravné vedenie pomocou dvoch hadíc „B“ a rozdeľovača a dva  útočné prúdy pomocou 4 hadíc „C“ a dvoch prudníc.Po vytvorení vedení súťažiaci nechajú vedenie rozložené na ploche a vrátia sa na štartovnú čiaru a vtedy bude zastavený čas.

Potrebné náradie- prenosná motorová striekačka, hydrantový nadstavec, hydrantový kľúč, 4 kusy hadice „B“, 4 kusy hadice „C“, 2 prúdnice, rozdeľovač, kľúč na polospojky

Hodnotenie- čas nameraný od povelu „vpred“ až po nastúpenie znovu na štartovnú čiaru + trestné body za nesprávnenasadenie hydrantového nadstavca, nenasunutie hydrantového kľúča a zlé spoje

Každý prípad.............................................20 bodov

 

 1. Prenos zraneného: /Rokytov/

Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Jeden člen ako ranený ľahne na nosidlá. Po odštartovaní 4 členovia uchopia nosidlá a prekonajú vyznačenú trasu s prekážkami, veliteľ pomáha pri prekonávaní prekážok a pri navigácii.

Hodnotenie- čas nameraný os štartu po dobehnutie do cieľa + trestne body za neprekonanie prekážok a za dotyk neseného so zemou...................................20 bodov

 

 1. Určovanie optických signálov, vecných prostriedkov a viazanie uzlov: /Rokytov/

Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu  čiaru. Po odštartovaní si postupne podľa poradia 1. člen vylosuje signál, ktorý ihneď prakticky predvedie a vráti sa na štartovaciu čiaru. To vykoná aj druhý člen. 3. člen vylosuje grafickú značku vecného prostriedku a položí ku vecnému prostriedku, to vykoná aj 4.člen. 5. člen vylosuje názov uzla, uzol uviaže a vráti sa, to vykoná aj 6.člen a vráti sa na štartovaciu čiaru.

Hodnotenie- čas nameraný od štartu až po dobehnutie posledného člena HD na štartovaciu čiaru + trestné body za každý nesprávny úkon.......................................20 bodov

 

 1. Štafeta jednotlivca /Tarnov/

Vykonajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní postupne podľa poradia vykonajú prvý, tretí a piaty člen – rozvinutie hadice „C“, napájanie na rozdeľovač, napájanie prúdnice a obehnutie méty a druhý, štvrtý a šiesty člen- obehnutie méty, odpájanie prúdnice, odpájanie od rozdeľovačaa zvinutie hadice „C“.

Hodnotenie- čas meraný od štartu po dobehnutie šiesteho člena do cieľa+ trestné body za predčasné vybehnutie a za nesprávne zvinutie hadice  „C“...................................20 bodov

 

 1. Vodorovné lano: / Tarnov/

Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní  prvý člen z nástupnej plošiny sa zachytí na vodorovné lano, pohybmi rúk a nôh sa presunie na vyznačené miesto, zoskočí a vráti sa na štartovaciu čiaru. Postupne to vykonajú všetci členovia.

Hodnotenie- čas nameraný od štartu po dobehnutie posledného člena na štartovaciu čiaru+ trestné body za nepresunutie sa na vyznačené miesto a dotyk nohami so zemou za každý prípad..20 bodov

 

 1. Čerpanie vody pomocou ejektora: /Sveržov/

Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí si na základňu pripravia striekačku /ostatné náradie ostáva vo vozidle/ a nastúpia na štartovú čiaru. Po odštartovaní vytvoria prívodné vedenie z nádrže, na výtlačné hrdlo striekačky pripoja hadicu „B“, k nej pripoja ejektor a druhú hadicu „B“ s vyústením do nádrže. Ejektor zabezpečia ventilovým lankom a umiestnia do záchytu v potoku a čerpajú vodu do dosiahnutia vyznačenej hladiny na nádrži.

Potrebné náradie- prenosná striekačka, sacie hadice /podľa potreby/, sací kôš, 2 ks hadice „B“, stojatý ejektor

Hodnotenie- čas meraný od štartu po dosiahnutie vyznačenej hladiny na nádrži + trestné body za neuviazanie ventilového lanka ....................................20 bodov

 

 

 1. Poskytovanie pomoci na vodnej ploche a prvá pomoc: /Gaboltov/

Vykonávajú 5 členovia, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní sa vystroja záchrannými vestami, nasadnú do člna a veslovaním sa dostanú k druhému brehu, odkiaľ zachránia zranenú osobu /naložia do člna pripravenú figurínu/, veslovaním sa dostanú naspäť, po vystúpení čln zabezpečia uviazaním a dobehnú / aj s figurínou/ do cieľa. Poskytovanie prvej pomoci vykonávajú všetci 6 členovia. Vykonajú umelé dýchanie a masáž srdca a podľa vylosovania ošetrenie poranenia

Hodnotenie- čas meraný od štartu po dobehnutie posledného člena do cieľa + trestné body za neuviazanie člna, za nesprávne vystrojenie záchrannými vestami .....20 bodov, za nesprávne vykonanie prvej pomoci.............20,30,40 bodov, za nesprávne ošetrenie poranenia.....20,30,40 bodov

 

 1.  Požiarny útok do kopca:/ Nižný Tvarožec/

Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí si na základňu pripravia striekačku /ostatné náradie ostáva vo vozidle/ a nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní vykonajú ľubovoľným spôsobom požiarny útok z prírodného vodného zdroja dvoma útočnými prúdmi. Na sací kôš pred ponorením do vody pripevnia ventilové lanko.

Potrebné náradie- prenosná motorová striekačka, 2 ks sacie hadice, sací kôš, 2 kusy hadice „B“, rozdeľovač, 4 ks hadice „C“, 2 ks prúdnice „C“, ventilové lanko

Hodnotenie- čas meraný od štartu po zhodenie obidvoch terčov + trestné body za neuviazanie ventilového lanka, za pomoc druhého prúdu pri zhodení terča..................................20 bodov

 

 1. Zrýchlený presun: /Zlaté/

Vykonávajú 5 členovia HD, (vodič- strojník sa s vozidlom presunie na futbalové ihrisko Zlaté), ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru a vykonajú zrýchlený presun vyznačenou trasou s kontrolnými bodmi a prírodnými a umelými prekážkami  až do cieľa na futbalovom ihrisku v Zlatom.

Hodnotenie- čas meraný od štartu po dobehnutie posledného člena HD+ trestné body za neprekonanie prekážky a za nepreukázanie dosiahnutia kontrolného bodu..................20 bodov

 

 1. Tajná disciplína