Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evakuace

 

 

Evakuace obyvatelstva, jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí priority, z ohroženého prostoru na jiné území.

 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, řízení evakuačních opatření, nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost k zajištění minimalizace následků mimořádné události.


Evakuace se přednostně se plánuje pro tyto skupiny obyvatelstva:

 
• děti do 15 let
• pacienty ve zdravotnických zařízeních
• osoby umístěné v sociálních zařízeních
• osoby zdravotně postižené
• doprovod výše uvedených osob

 

Z hlediska rozsahu opatření se evakuace obyvatelstva dělí na :

Evakuace objektová

Zahrnuje evakuaci jedné nebo malého počtu budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů.

Evakuace plošná

Zahrnuje evakuaci obyvatelstva části, či celého urbanistického celku, případně většího územního prostoru.

 

Z hlediska doby trvání se evakuace obyvatelstva dělí na :

Evakuace krátkodobá

Jedná se o co nejrychlejší opuštění ohroženého prostoru (zpravidla požárem, provozní havárií, dopravní nehodou, nebezpečnou látkou, výbušninou atd.) samovolně nebo na výzvu  záchranných složek.

Evakuace dlouhodobá

Ohrožení vyžaduje dlouhodobý (několika denní a více) pobyt mimo evakuované objekty, případně sídelní celky.

 

Z hlediska způsobu realizace se evakuace dělí na :

Samovolná evakuace

Obyvatelstvo v potřebě úniku před nebezpečím jedná dle vlastního uvážení.

Řízená evakuace

Evakuaci řídí odpovědné orgány.

 

Evakuaci vyhlašuje v případě nebezpečí z prodlení velitel zásahu nebo nařídí starosta obce v době vyhlášení krizového stavu. 

Co dělat při vyhlášení evakuace

Po vyhlášení pokynu k evakuaci je nutné připravit si evakuační zavazadlo pro celou rodinu. Jeho doporučeným obsahem jsou :


- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
- léky, které užíváte a prostředky osobní hygieny,
- základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a pitná voda,
- náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývky,
- kapesní svítilna, náhradní baterie, zapalovač, zápalky, přenosný radiopřijímač,
- předměty denní potřeby, jídelní nádobí, kapesní nůž, otvírač na konzervy.

 

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

 


Dalšími opatřeními, které je nutno zabezpečit před odchodem z bytu jsou :

• Uhašení otevřeného ohně v topidlech
• Vypnutí elektrických a plynových spotřebičů
• Uzavření hlavního přívodu vody a plynu
• Přemístění cenného nábytku  a nebezpečných látek do vyšších pater
• Odstranění nebo řádně zajištění snadno odplavitelného materiálu

 

Při veškeré činnosti k přípravě na evakuaci zachovejte klid a dle potřeby se snažte uklidnit ty, kdo to potřebují. Jednejte s rozvahou a dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému, které organizují nebo zajišťují evakuaci.

Při opouštění bytu nebo rodinného domku vezměte sebou připravená evakuační zavazadla, domácí zvířata, uzamkněte byt a dostavte se do určeného evakuačního střediska. Ujistěte se, zda i sousedé vědí o evakuaci a zda nepotřebují při její přípravě vaši pomoc.

Nezapomeňte vložit dětem do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
Také při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému, které organizují evakuaci. Evakuace je mimořádné opatření a podléhají ji v zásadě všechny osoby.

 

 

Z hlediska varianty řešení se evakuace dělí na :

Evakuace přímá

Je prováděna bez předchozího ukrytí evakuovaných osob (prováděnou zejména při živelních pohromách).

Evakuace s ukrytím

Je prováděna po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení prvotního nebezpečí (prováděnou zejména při úniku nebezpečných škodlivin).

 

 

Nouzové přežití obyvatelstva

 

   Jedním  z  hlavních  úkolů  ochrany  obyvatelstva  je  podle  Zákona  č.  239/2000  Sb., o integrovaném záchranném systému je zabezpečení opatření nouzového přežití obyvatelstva postiženého mimořádnou událostí, které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Opatření nouzového přežití mají umožnit obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí překonat určité časové období v nestandardních podmínkách. Tato opatření jsou v přímé návaznosti na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru ohroženém následky mimořádných událostí. Výše uvedený zákon v § 10 odst. 5 ukládá hasičskému záchrannému sboru kraje plnit úkoly kraje  pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací, kde je mimo jiné uvedena povinnost organizovat a koordinovat nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, nouzové zásobování potravinami, humanitární pomoc a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva.

   HZS Olomouckého kraje má veškerá tato opatření zpracovány jako součást havarijního plánu kraje. Plán nouzového přežití obyvatelstva zahrnuje především nouzové ubytování (tělocvičny, školy, koleje, internáty, hotely a hotelové domy), nouzové stravování (vývařovny, školy, restaurace, hotely), nouzové zásobování potravinami (výrobci a dodavatelé teplé a studené kuchyně), nouzové zásobování pitnou vodou (smluvní dodavatelé vody), nouzové  základní  služby  obyvatelstvu  ( náhradní  ošacení ,  hygienické potřeby ,  zdravotní a  psychologická  pomoc),  nouzové dodávky energií  ( smluvní dodavatelé  el. energie,  tepla a plynu), organizování humanitární pomoci (charitativní organizace) a rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

   Pro případy mimořádných událostí, jako jsou např. velké dopravní nehody, teroristické útoky, rozsáhlé požáry, větrné smršti nebo sněhové kalamity, jejichž vznik a působení nelze zpravidla časově a co do počtu postižených osob předvídat, jsou v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR připravena další opatření k nouzovému přežití osob postižených důsledky obtížně předvídatelné mimořádné události, a to i pro osoby v zahraničí. Jedná se zejména o poskytnutí nouzového přístřeší, náhradního ošacení, stravy a nápojů po dobu nezbytně nutnou, než se budou postižené osoby moci vrátit do svých domovů nebo než budou zahájeny další opatření podle havarijního plánu (lehátka, pracovní a sportovní oděvy, nářadí, jídelní nádobí a termosy, vařiče, stany, vysoušeče apod).

 

             Kontejner nouzového přežití